Relacja z 42. sesji Rady Powiatu Wielickiego

2023-06-05
RELACJA Z 42. SESJI RADY POWIATU WIELICKIEGO
W trakcie sesji prezentowane były sprawozdania za 2022 r:
- Komendy Powiatowej Policji
- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
- Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wielickiego
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- Powiatowego Urzędu Pracy
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
- Inspekcji Weterynaryjnej
- Zarządu Dróg Powiatowych
- z rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi.
👉 Przyjęto raport o stanie Powiatu Wielickiego za roku 2022. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego.
👉 Podjęto m.in. uchwały w sprawie:
- udzielenia Zarządowi Powiatu Wielickiego wotum zaufania,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wielickiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2022 rok,
- udzielenia absolutorium za 2022 rok dla Zarządu Powiatu Wielickiego.
👉 Radny Bogusław Trzaska poinformował, że otrzymał odpowiedź na interpelację w sprawie polityki medialnej. Odpowiedź dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Powiat publikuje materiały w czterech tytułach: Kurier Powiatowy, Panorama Wielicka, Kurier Wielicki, Panorama Powiatu Wielickiego. Koszt publikacji w 2022 r. – 71 tys. zł.
..........................................................................................................................
Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny.