Relacja z 37. sesji Rady Powiatu Wielickiego

Paweł Pawłowski
2022-11-28

 Uchwalono nowy Statut Powiatu Wielickiego.

fot. Paweł Pawłowski
👉 W dniu 28.11.2022 r. odbyła się 37. sesja Rady Powiatu Wielickiego.
👉 Tomasz Tomala, przewodniczący Rady Powiatu powitał obecnych na sesji paraolimpijczyków – Monikę Kuklę i Szymona Sowińskiego. Wicestarosta Henryk Gawor poinformował, że 3 grudnia będzie obchodzony Światowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Z tej okazji powiat przyznał nagrody dla paraolimpijczyków.
👉 Radny Bogusław Trzaska poprosił o informację na temat odbioru budynku Starostwa. Odpowiedź: Powiat przegrał sprawę o wypłatę kar za opóźnienia w oddaniu budynku. Zdaniem sądu powiat przedłużał proces odbioru budynku. Nie została złożona apelacja. Zarząd podjął taką decyzję na podstawie opinii prawnej.
👉 Radny Lech Pankiewicz zapytał jak wygląda sytuacja z Pogotowiem Ratunkowym. Odpowiedź: Prace przy budowie Pogotowia Ratunkowego trwają. Udało się pozyskać dodatkowe środki na zabezpieczenie skarpy. Brak zabezpieczenia skarpy mógłby spowodować „zjechanie” budynku Pogotowia do potoku.
👉 Radny Łukasz Sadkiewicz zapytał na jakim etapie jest budowa szkoły specjalnej. Odpowiedź: Jest na ukończeniu koncepcja. W pierwszej kolejności powstanie część wytchnieniowa i środowiskowy dom samopomocy. Nie ma jeszcze przygotowanego projektu budowy szkoły specjalnej, konieczne jest pozyskanie środków zewnętrznych. Szkoła będzie na około 200 dzieci, koszt kilkanaście mln zł.
👉 Radny Bogusław Trzaska zapytał, czy powiat poniósł jakieś straty w związku z błędami w budowie siedziby Pogotowia Ratunkowego. Odpowiedź: Powiat nie ponosi dodatkowych kosztów przebudowy. Pogotowie nie przygotowało jeszcze pozwu wobec projektanta, bo nie są znane koszty wynikające z błędów w projekcie.
👉 Przewodniczący poinformował, że wpłynęło zapytanie od radnej Edyty Trojańskiej-Urbanik. Pytanie dotyczyło problemów komunikacyjnych oraz planowanych inwestycji na terenie powiatu w przyszłym roku, w szczególności projektu chodnika w Zręczycach gminy Gdów. Radna zwróciła uwagę na opóźnienia w tym zakresie, zapytała również o kompleks sportowy przy liceum Gdowie.
Odpowiedź: Informacje odnośnie planów otrzymaliśmy z gmin Biskupice, Gdów, częściowo z gminy Wieliczka, pozostałe gminy nie odpowiedziały. Postaramy się pozyskać dane z innych gmin. Koszt budowy kompleksu sportowego szacujemy na 10 mln zł. Przynajmniej połowę kosztów chcemy pokryć ze środków zewnętrznych. Realizację planujemy na 2023 r. Opóźnienia w inwestycjach wynikają m.in. z wydłużenia czasu wykonania dokumentacji projektowych.
👉 Radny Łukasz Sadkiewicz zapytał czy jest możliwość dołączenia do krakowskiego systemu, aby nie było blokowania miejsc dzieci dostających się do szkół. Jest to bardzo duży problem dla rodziców, którzy czekają do końca wakacji, nie wiedząc, czy dziecko dostało się do szkoły. Radna Ewa Ptasznik: Jest to dobry pomysł, ale jest konieczne podpisanie porozumienia z Krakowem.
👉 Radna Ewa Ptasznik zapytała jaka jest idea uroczystości planowanych w dniu 28.11. w kopalni. Odpowiedź starosty: Dziś przypada 104. rocznica powołania Bogumiła Nowotnego na Pierwszego Dowódcę Marynarki przez Józefa Piłsudskiego. Zdaniem radnej nie ma potrzeby organizacji dużej imprezy z takiego powodu, ponieważ są ważniejsze rocznice.
PODJĘTO M.IN. UCHWAŁY W SPRAWIE:
👉 Ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Radna Ewa Ptasznik zapytała ile pojazdów jest usuwanych. Odpowiedź: w 2021 r. usunięto 34 pojazdy, w 2022 r. – 29. Na parkingu strzeżonym jest 8 pojazdów, które po orzeczeniu przez sąd przejdą na własność powiatu, a obecnie generują koszty.
👉 Przekazania Zarządowi Województwa Małopolskiego funkcji zarządcy odcinka drogi powiatowej w miejscowości Gdów (tzw. drogi Stadnickiej). Dzięki temu będzie możliwe wybudowanie fragmentu drogi rowerowej.
👉 Rozpoznania skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce. Skarga uznała za niezasadną i niewłaściwą. Skargę przekazano do rozpatrzenia przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.
👉 Uchwalenia Statutu Powiatu Wielickiego.
👉 Zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2022 rok. Dochody: 132,6 mln zł, wydatki 167,4 mln zł, deficyt 34,8 mln zł. Zmiany w budżecie wynikają m.in. z przesunięć środków pomiędzy latami, mniejszych kosztów realizacji inwestycji, braku realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.