Relacja z 31. sesji Rady Powiatu Wielickiego

Paweł Pawłowski
2022-04-05

Likwidacja filii zamiejscowej w Niepołomicach Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego.

fot. Paweł Pawłowski
👉 W dniu 5.04.2022 r. odbyła się 31. sesja Rady Powiatu Wielickiego.
PODJĘTO M.IN. UCHWAŁY:
👉 W sprawie zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Powiat otrzymał 3,2 mln zł, z czego 1,5 mln zł przekazane będzie na warsztaty terapii zajęciowej (64 uczestników), 800 tys. na sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne, 500 tys. zł na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, 350 tys. z likwidację barier architektonicznych.
👉 W sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy. Zakres pomocy obejmuje m.in.: zakwaterowanie, zapewnienie
wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej, odzieży oraz innych produktów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania, organizowaniu procesu adaptacji i integracji obywateli Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, wspieraniu procesu aktywizacji obywateli Ukrainy na lokalnym rynku pracy, wspieraniu realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem,wychowaniem i opieką.
👉 W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego. Dochody zwiększyły się o 2,3 mln zł, wydatki o 2,6 mln zł. Po zmianach dochody wynoszą 112,4 mln zł, wydatki 150,9 mln zł deficyt 38,5 mln zł. Ze względu na wojnę w Ukrainie zwiększyły się uprawnienia Zarządu do wprowadzania zmian w budżecie. Zmiany mogą być związane jedynie z pomocą obywatelom Ukrainy.
PYTANIA RADNYCH DO STAROSTY
👉 Przewodniczący Rady Tomasz Tomala zapytał o likwidację filii zamiejscowej w Niepołomicach Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego. Starosta odpowiedział, że 2 miesiące temu poinformował burmistrza Niepołomic, że obiekt w którym mieści się filia nie spełnia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Miesiąc później starosta wysłał do burmistrza prośbę o dostosowanie budynku. Z odpowiedzi wynikało, że nie ma takiej możliwości. Ze względu na program Polski Ład nie ma w budżecie gminy środków na taki wydatek, nie ma też możliwości lokalizacji filii w innym budynku. W dniu 04.04.2022 r. starosta podpisał trzymiesięczne wypowiedzenie. Jeżeli budynek, w którym umiejscowiona jest filia będzie spełniał wymogi ustawowe, to wypowiedzenie zostanie wycofane. Starosta poinformował radnych, że kary za niedostosowanie budynków do wymogów ustawowych sięgają 200 tys. zł. Starosta powiedział również, że w gminach Kłaj, Dobczyce, Biskupice realizowanych jest więcej spraw niż w Niepołomicach, a filii tam nie ma i mieszkańcy z innych gmin dojeżdżają, co prowadzi do nierównego traktowania.
Zdaniem Starosty obywatel, który zawodowo nie zajmuje się budownictwem nie ma potrzeby zbyt częstego korzystania z Wydziału Budownictwa. Ponadto gdyby pracownicy filii zostali przeniesieni do Wieliczki, można by lepiej wykorzystać ich etaty.
Radna Lech Pankiewicz stwierdził, że likwidacja filii jest działalnością przeciwko społeczności Niepołomic.
Radna Ewa Ptasznik poprosiła o zaktualizowanie strony starostwa w zakresie informacji o potrzebach uchodźców z Ukrainy. Strona Starostwa jest mało przyjazna i nieaktualna.