Relacja z 28. sesji Rady Powiatu Wielickiego

Paweł Pawłowski
2021-11-29

Podwyżki wynagrodzenia starosty oraz diet radnych.

Sesja Rady Powiatu, fot. Paweł Pawłowski

W dniu 29.11.2021 r. odbyła się 28. Sesja Rady Powiatu Wielickiego.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁANIA MIĘDZY SESJAMI

Radna Ewa Ptasznik zwróciła uwagę, że sołtysi z pominięciem gminy zwracają się do powiatu o montaż lamp ulicznych czy budowy chodników. Zdaniem radnej w protokołach z sesji ciągle przewija się sprawa Zakrzowca. Zapytała, czy radni mają walczyć o kwestie bezpieczeństwa w „swoich” miejscowościach, czy też będzie przyjęta przez Zarząd Powiatu strategia w tym zakresie.

Odpowiedź Starosty: Aktualizacja planu rozwoju dróg została chwilowo wstrzymana i planowana jest na styczeń 2022 r. W ubiegłym tygodniu minister Adamczyk zadeklarował możliwość przekazania dodatkowych środków w tym zakresie. Obecnie zbierane są informacje od gmin w celu określenia potrzeb i możliwości włączenia się w finansowanie inwestycji takich jak budowa chodników, przejść dla pieszych, doświetlenie, modernizacja dróg powiatowych i gminnych. Plany realizacji dróg były wysłane do każdej gminy, jeżeli burmistrz/wójt zapoznał z tym sołtysów, to sołtysi nie piszą wniosków do Starostwa. Niemniej jednak jeśli taki wniosek trafi do Starostwa, to sołtys dostaje informację, że wniosek będzie rozpatrywany przy aktualizacji planu. Plan będzie konsultowany z gminami, przesłany zostanie również do wszystkich sołtysów, bo zdaniem Starosty w wielu przypadkach jest brak wiedzy w tym zakresie. Radna Ewa Ptasznik zaproponowała aby opracować zasady konsultacji planu z sołtysami.

Radni Ewa Ptasznik i Bogusław Trzaska zwrócili uwagę, że duża ilość pieniędzy przekazywana jest do klubów sportowych i organizacji pozarządowych w procedurach pozakonkursowych. Zdaniem radnego Trzaski część organizacji nie zna procedur i terminów wnioskowania o środki z budżetu powiatu, przez co nie mają równych szans w ubieganiu się o środki.

Odpowiedź Starosty: Też nie jestem zwolennikiem procedury pozakonkursowej. Jednak ze względu na obostrzenia COVID-owe trudno jest zaplanować imprezy kulturalne i sportowe. Dlatego przyjęliśmy, że jeżeli pojawia się „okienko” to dofinansowujemy możliwe do realizacji zadania. W przyszłym roku planujemy zlecanie zadań w trybie konkursowym, w dwóch turach.

Radny Bogusław Trzaska zapytał o zasadność finansowania kina w Powiatowym Parku Rozwoju. Odpowiedź Starosty: Uważam, że utrzymywanie tej instytucji jest bez sensu. Działalność kina i bistra jest nie do końca zgodna z prawem. Zadanie to nie będzie finansowane przez powiat od nowego roku.

Radny Lech Pankiewicz stwierdził, że nic się nie dzieje z rozbudową budynku pogotowia w Wieliczce. Do wypowiedzi nawiązał radny Łukasz Sadkiewicz. Zapytał, kto poniesie koszty przebudowy budynku pogotowia w związku z tym, że wysokość kondygnacji jest zbyt niska, aby karetki mogły wjechać do budynku.

Odpowiedź Starosty: Wystąpił błąd projektowy. Konieczne jest przebudowanie garaży. Wypowiedzieliśmy umowę projektantowi. Musimy uzyskać zgodę na zmianę projektu. Kosztami zmian projektu i wykonawstwa obciążony zostanie projektant.

UCHWAŁY

Podjęto m.in. uchwały:

Przyjęto program współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Ustalono rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu w 2022 r. Rozkład był skonsultowany z wójtami i burmistrzami. Harmonogram nie przewiduje dyżurów w święta i dyżurów nocnych w aptekach na terenie Niepołomic.

Zwiększono kwoty stypendiów sportowych dla zawodników mieszkających i trenujących w klubach mających swoją siedzibę na terenie powiatu z 200 zł do 250 zł.

Ustalono wynagrodzenie Starosty Wielickiego Adama Kociołka w wysokości: wynagrodzenie zasadnicze: 10 770 zł (maksymalnie dopuszczalne przez rozporządzenie Rady Ministrów), dodatek funkcyjny 3 450 zł (maksymalnie dopuszczalny), dodatek specjalny w kwocie 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz dodatek za wieloletnią pracę w kwocie wynoszącej 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Uchwalono podwyżki diet radnych. Wysokość diety zależna jest od pełnionej w radzie funkcji. Od 4 294,61 zł miesięczna dieta Przewodniczącego Rady do 40% tej kwoty dla radnych niebędących członkami komisji Rady Powiatu.

Stanowisko klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w sprawie ww. projektów przedstawiła radna Anna Polańska. Radni klubu uznali, że nie mogą uznać tak drastycznych podwyżek wynagrodzenia starosty oraz diet. Nie jest zasadne dawanie sobie podwyżek o 88%. Koszt podwyżek dla budżetu powiatu to 400 000 zł.

Stanowisko klubu Porozumienie Samorządowe przedstawił radny Łukasz Sadkiewicz. Radni klubu byli przeciwni prawie 90% podwyżkom diet i wynagrodzenia Starosty. Uznali, że bardziej zasadne jest przyznanie podwyżek pracownikom urzędu, którym przez pandemię przybyło pracy.

Wicestarosta Henryk Gawor przedstawił stanowisko klubu PiS. Rozpoczął od przytoczenia słów św. Łukasza z Ewangelii, gdzie napisane jest, że godzien jest robotnik zapłaty swojej. Zdaniem radnego Starosta jest godny planowanego wynagrodzenia. Stwierdził, że kondycja finansowa powiatu jest bardzo dobra. Zadłużenie od 3 lat spada, nie są emitowane obligacje. Wicestarosta wyliczył inwestycje, które powstały w powiecie w ostatnich latach. Poinformował, że Jest niepisana umowa, że starostowie, którzy będą wkrótce odchodzić na emerytury, powinni mieć maksymalne wynagrodzenia. Radny poinformował również, że średnia podwyżka wynagrodzeń pracowników starostwa w 2021 r. wyniosła 10%, na przyszły rok planowane są podwyżki o co najmniej 6%. Planowane jest wprowadzenie nagród kwartalnych. Radny zadeklarował, że urzędnicy powiatowi będą mieli najwyższe wynagrodzenie w porównaniu z urzędnikami gminnymi w powiecie. Swoją wypowiedź podsumował cytatem biblijnym, od którego rozpoczął wypowiedź.

Radny Jakub Paluch stwierdził, że nie był odpowiednio wcześniej poinformowany o stanowisku klubu Koalicji Obywatelskiej, do którego należy.

Za podwyżkami wynagrodzenia dla Starosty oraz diet radnych głosowali wszyscy członkowie klubu PiS oraz radny Jakub Paluch. Przeciw podwyżkom głosowali radni klubu Koalicji Obywatelskiej (z wyjątkiem radnego Jakuba Palucha) oraz Porozumienia Samorządowego. W głosowaniu odnośnie podwyżki własnego wynagrodzenia nie brał udział Starosta Adam Kociołek.

Wyniki głosowania: Podwyżka wynagrodzenia Starosty — 13 głosów za, 11 przeciw. Podwyżka diet – 14 głosów za, 11 przeciw.

WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH

Radna Ewa Ptasznik odniosła się do Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/21. Stwierdziła, że raport jest bardzo dobrze przygotowany, zwróciła uwagę na wnioski w nim zawarte, z których wynika m.in. potrzeba objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów dotkniętych skutkami COVID 19. Zapytała, czy rozważane jest zatrudnienie w każdej szkole psychologa. Odpowiedź wicestarosty Henryka Gawora: Podejmiemy działania w tym zakresie.

Radna Ewa Ptasznik odniosła się do uzasadnienia podwyżki wynagrodzenia dla Starosty, w którym wicestarosta wymienił sukcesy powiatu w pozyskiwaniu środków z budżetu państwa. Pogratulowała Zarządowi, ale jednocześnie poprosiła, aby Zarząd Powiatu wziął pod uwagę, że inne samorządy, gdzie rządzi opozycja, nie mają takich możliwości.

 

Przedstawiona powyżej relacja nie jest pełnym zapisem z obrad Rady Powiatu. Protokoły zawierające wszystkie wypowiedzi radnych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wielickiego.

Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”, finansowanego z Funduszu EOG w ramach Program Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny.